Претраживање докторских дисертација одбрањених на УНС-у

Докторске дисертације
стављене на увид јавности у 2017. години

Напомена: за електронске верзије докторских дисертација обратити се др Мирјани Брковић, Централна библиотека УНС-а, телефон 485-2040.
Презиме и имеНаучна областНаслов радаСтављено на увид јавности у периоду
Перић ЗоранГеографијаДетаљна луминесцентна хронологија последња два глацијално-интерглацијална циклуса Тителског лесног платоа09.11.2017 - 09.12.2017
Bleblou Omalkhear Salem AlmabrukMatematikaNeke nove mrežno vrednosne algebarske strukture sa komparativnom analizom različitih pristupa19.10.2017 - 18.11.2017
Miličić MarijaEkologija, biologijaFunkcionalni karakteri i modelovanje distribucije vrsta osolikih muva (Diptera: Syrphidae) jugoistočne Evrope u proceni rizika od izumiranja09.10.2017 - 08.11.2017
Zec NebojšaHemijaOptimizacija i karakterizacija elektrolita na bazi jonskih tečnosti pogodnih za litijum jonske baterije05.09.2017 - 05.10.2017
Abdulsalam Elmabruk Daw DalalMatematikaRešenja u obliku senka talasa nekih zakona balansa30.08.2017 - 29.09.2017
Vajdle OlgaAnalitička hemijaVoltametrijske metode na bazi jednostavnih i savremenih elektroda/senzora za određivanje odabranih analita od farmakološkog značaja17.08.2017 - 16.09.2017
Pribićević TijanaBiologijaEfikasnost interaktivne nastave biologije uz podršku računara u gimnaziji02.08.2017 - 01.09.2017
Lončar VladimirInformatikaHibridni paralelni algoritmi za rešavanje nelinearne Šredingerove jednačine01.08.2017 - 31.08.2017
Kovač DajanaBiologijaBiotehnološki potencijal filamentoznih sojeva cijanobakterija sa područja Vojvodine28.07.2017 - 27.08.2017
Janjušević LjiljanaBiologijaBiološka aktivnost i hemijski sastav ekstrakata odabranih autohtonih makrogljiva28.07.2017 - 27.08.2017
Tešanović KristinaБиологијаБиолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 200127.07.2017 - 26.08.2017
Petrušić MilivojeBiologijaPrisustvo bakterije Plesiomonas shigelloides u površinskim vodama Panonske nizije i izolacija i karakterizacija njenih specifičnih faga27.07.2017 - 26.08.2017
Pantelić DijanaBiologijaPotencijal sekundarnih metabolita cijanobakterija kao biomarkera u paleoklimatskoj rekonstrukciji27.07.2017 - 26.08.2017
Župunski MilanБиологијаПотенцијал багрема (Robinia pseudoacacia L. 1753) у фитоекстракцији кадмијума, никла и олова26.07.2017 - 25.08.2017
Mrkonjić ZoricaBiohemijaFitohemijska karakterizacija i biohemijska ispitivanja plodova vrsta roda Sorbus L. 1753 (Rosaceae, Maloideae) kao izvora prirodnih nutraceutika21.07.2017 - 20.08.2017
Ždero Pavlović RužicaBiohemijaBiohemijski mehanizmi otpornosti klonova topole (Populus spp.) na vodni stres14.07.2017 - 13.08.2017
Lončar SanjaMatematikaNegativna selekcija - Apsolutna mera algoritamskog izvršenja proizvoljnog naloga10.07.2017 - 09.08.2017
Horvat ŽoltEkologija, BiologijaHelmintofauna slepih miševa (Mammalia: Chiroptera) na području Srbije27.06.2017 - 27.07.2017
Šućurović AleksandraHemijaKinetika i mehanizam uklanjanja odabranih metala iz vode adsorpcijom na aminofunkcionalizovanom ugljeničnom nanomaterijalu26.06.2017 - 26.07.2017
Varga NatašaHemijaUticaj unapređenih tretmana elektrokinetičke remedijacije na mobilnost i uklanjanje metala u sedimentu20.06.2017 - 20.07.2017
Kresoja MilenaMatematikaModifikacije algoritma stohastičke aproksimacije zasnovane na prilagođenim dužinama koraka06.06.2017 - 06.07.2017
Knežević VarjaEkološke naukePotencijal oporavka akvatičnih vrsta makrofita Lemna minor Linnaeus (Lemnaceae, 1753) i Myriophyllum aquaticum (Vellosco) Verdcourt (Haloragaceae, c. 1880), od toksičnog stresa nakon izlaganja odabranim herbicidima i njihovim smešama31.05.2017 - 30.06.2017
Живковић ЈеленаГеографијаРегионално-географске основе одрживог развоја Шљивовичке планине и њене подгорине у Источној Србији29.05.2017 - 28.06.2017
Popov( rođ.Jovičić) SnežanaBiologijaDistribucija i diverzitet rodova Merodon Meigen i Cheilosia Meigen (Diptera: Syrphidae) u jugoistočnoj Evropi: predeono - ekološka analiza24.05.2017 - 23.06.2017
Erdeji IrmaTurizamIndividualni i organizacioni prediktori prosocijalnog ponašanja zaposlenih u sektoru turističkih krstarenja11.05.2017 - 10.06.2017
Nikolić TatjanaHemijaMolekularne osnove odgovora medonosne pčele (Apis mellifera, L.) nastres izazvan jonima teških metala27.04.2017 - 27.05.2017
Стојановић ТатјанаGeografijaГеопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој25.04.2017 - 25.05.2017
Vojnović IvanaMatematikaMikrolokalne distribucije defekta i primene25.04.2017 - 25.05.2017
Nađpal JelenaBiohemijaFitohemijski skrining i biološka aktivnost ekstrakata i tradicionalnih proizvoda od plodova divljih ruža (Rosa L.;Rosaceae)13.04.2017 - 13.05.2017
Вуксановић НиколаГеонаука, ТуризамГaстрономскa димензијa квaлитетa туристичког производa и њен утицaј нa стaвове посетилaцa грaдских центaрa Србије15.03.2017 - 14.04.2017
Ačanski JelenaBiologijaTaksonomija i distribucija vrsta roda Merodon (Meigen, 1803) (Diptera: Syrphidae) u Palearktiku08.03.2017 - 07.04.2017
Vukićević NatašaHemijaElektrohemijsko taloženje niobijuma iz fluoridnih rastvora i hloroaluminatnih rastopa na staklastom ugljeniku, platini i zlatu06.03.2017 - 05.04.2017
Čabrilo BorislavBiologija, EkologijaDiverzitet faune i ekologija intestinalnih nematoda žutogrlog miša (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) na teritoriji Srbije06.03.2017 - 05.04.2017
Анђелковић ЖељкоТуризамПерформансе туристичког водича као фактор задовољства туриста у културном туризму06.03.2017 - 05.04.2017
Markov ZlataBiologijaFauna insekata polinatora u Vojvodini: diverzitet, brojnost i procena vrednosti ekosistemske usluge polinacije03.03.2017 - 02.04.2017
Пецев ПредрагИнформатикаРазвој алгоритма и система за дедуктивну предикцију и анализу кретања кошаркашких судија21.02.2017 - 23.03.2017
Алексић ВељкоМетодика наставе природних наука, математике и рачунарстваВеза играња дигиталних игара са профилом вишеструких интелигенција ученика виших разреда основне школе14.02.2017 - 16.03.2017
Edeghagba Elijah EghosaMatematikaΩ-Algebarski sistemi10.02.2017 - 12.03.2017
Стаменковић ПредрагГео-науке – ТуризамКонкурентност Јабланичког округа као туристичке дестинације23.01.2017 - 22.02.2017

Backup 2017